LITOCHOVICE NAD LABEM
(Lichtowitz)

část obce Prackovice nad Labem
okres Litoměřice, Ústecký kraj

Základem dnešních Litochovic nad Labem, rozkládajících se na levém břehu řeky Labe, na samém severním okraji "České brány", byla zřejmě malá rybářská osada. Podle písemných zmínek patřili od 13. století církvi, od století šestnáctého pak byly v rukou šlechty. Nejprve v 16. století v majetku hraběcího rodu pánů z Gerndorfu, poté Bohuslavu Kaplířovi ze Sulevic, následně rodu Nosticů, až se nakonec staly součástí lovosického panství, které od začátku 19. století až do roku 1945 vlastnili Schwarzenbergové. Díky mírnějšímu klimatu, resp. ochraně okolních kopců, se zde lidé už od pradávna živili zemědělstvím, sadařstvím, vinařstvím, ale i třeba rybolovem či později prací v některém z bývalých okolních kamenolomů. Místní komodity se pak obchodovali hlavě v sousedním Sasku, se kterým bylo dobré lodní, později i železniční spojení. Jednalo se v drtivé většině o obyvatelstvo katolického vyznání německé národnosti.
 

        
        
          

Facebook stránky Prackovice - Litochovice

Webové stránky obce

Porta Bohemica >>>

Pomník sv. Antonína Paruánského nechal postavit v roce 1750 hrabě František Antonín Nostic u řeky (na paměť své záchrany při nastupování na převozní prám, kdy se jeho kůň splašil a skočil s pánem do řeky). Pomník byl později zrenovován a přenesen k železničnímu viaduktu. Socha pískovcového světce Antonína se bohužel do dnešních dnů bohužel nezachovala, tak zde stojí pouze její torzo - podstavec. Kaplička na návsi pochází z roku 1792 (renovována byla v roce 1857). V roce 1820 byla vystavěna dlážděná plavecká stezka (z Drážďan do Lovosic), která umožnila umožnila lodím při plavbě proti proudu, použít koňský vlek. V druhé polovině 19. století, zároveň s výstavbou železniční trat z Prahy do Drážďan, se obec začala pomalu měnit v letovisko vyhledávané turisty i klienty, kteří zde trávili na léčebném pobytu čas své rekonvalescence. Železniční trať byla zprovozněná v roce 1851, zprvu jednokolejná byla zdvojkolejena v roce 1873 a až 1.5.1905 zde byla zřízena železniční zastávka. Do té doby vlaky zastavovaly jen s sousedních Prackovicích (žel. stanice zprovozněna v roce 1886). Otevřely se zde hostince, dům pro turisty, vzniklo přístaviště pro parníky (u dnešního již uzavřeného motorestu, původně Edrův restaurant, později Dampschiff) s parkově upraveným okolím podél břehu řeky. Dnes už zde osobní lodě nezastavují, zastavují totiž ve Velkých Žernosekách, Libochovanech a Dolních Zálezlech, jejichž zastupitelé projevili o sezónní lodní dopravu zájem. Po druhé světové válce došlo tak jako jinde v okolí k odsunu německého obyvatelstva, znárodňování a zároveň i k postupné devastaci původní architektury a památek.
 

           
           
           
        

Na konci 60. let 20. století došlo k přeložce hlavní silnice, do té doby probíhající od Lovosic pod zdejším viaduktem a obcí dále na Prackovice. Nová komunikace kopírující labský břeh, byla vybudována od železničního podjezdu v Litochovicích až pod vrch Výsluní před Dolními Zálezly (součást modernizace hlavní silniční cesty z Lovosic do Ústí nad Labem). V roce 1979 byl úsek železniční trati mezi Lovosicemi a Ústím nad Labem plně elektrifikován, na přelomu 20. a 21. století pak došlo k modernizaci železniční trati, při které byl zbourán původní železniční kamenný klenbový most o třech otvorech s polokruhovou klenbou z roku 1848 (rovnoběžná křídla a pilíře plošně založené na dřevěném roštu podloženém a vyplněném lomovým kamenem, sanováno ještě v roce 1969 při stavbě přeložky silnice Lovosice - Ústí), který byl nahrazen novým mostem eliptického tvaru z tenkostěnného monolitického železobetonu s jednou klenbou. Těleso železniční trati probíhající Litochovicemi je od svého počátku významným protipovodňovým prvkem obce. V roce 2016 byla na východním úpatí vrchu Kubačka (kamenolom) severozápadně nad obcí zprovozněna poslední část dálnice D8, jejíž výstavba byla na čas přerušena velkým sesuvem (srpen 2013) v místech, které spadá do katastru obce.

Památkově chráněná venkovská usedlost

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Oprava kapličky z roku 1792

Porta Bohemica >>>

Putování po levé straně po náhorní plošině z Malých Žernosek do Litochovic přes vyhlídku "Porta Bohemica" >>>

Oblíbený motorest u hlavní silnice byl uzavřen jeho majitelem s příchodem EET. V obci u železniční zastávky začínají / končí dvě turistické značené trasy - žlutá vede přes Dobkovičky, Radejčín, Dubice, Moravany, Podlešín až do Vaňova (nabízí několik velmi atraktivních míst a vyhlídek), zelená, s kterou souběžně vede i naučná stezka "Brána Čech" (o kterou se však nikdo nestará a v podstatě již neexistuje) vede podél horní hrany Litochovických skal na levém břehu Labe až k železniční zastávce Malé Žernoseky. Tato trasa nabízí krásné pohledy a tzv. Portu Bohemiku.
 

        
        
        
        
        
        
  

Litochovice - žel. zastávka >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
19.9.2022

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: