VEPŘEK
(Weperschek)

část obce Nová Ves
okres Mělník, Středočeský kraj

Území dnešní obce Vepřek bylo dle archeologických průzkumů osídleno už v době kamenné a možná ještě dříve, což dokazují četné nálezy. Zdejší mírná návrší a přítomnost dvou vodních toků a rozhledu do okolí bylo totiž příhodné pro osídlení. Vepřek se nachází 8 km severně od Kralup na levém břehu Vltavy v nadmořské výšce kolem 175 metrů na výrazné protáhlé ostrožně kolem ústí Bakovského (též Červeného) potoka do Vltavy. Byla založena zřejmě kolem roku 1008, první písemné zmínky o obci pochází z roku 1346, kdy byla rozdělena mezi dva majitele - probošty kapituly sv. Víta a vladyky z Vepřeku, tedy mezi církev a panstvo. Majitelé obou částí se během staletí střídali, ať už prodejem či konfiskacemi. V jeden majetek je spojil až v roce 1752 hrabě Rudolf Chotek (od roku 1759 rytíř Řádu svatého rouna a od roku 1762 nejvyšší český kancléř), kdy jej připojil spolu s dalším obcemi, ke svému panství "Jeviněves - Veltrusy". Chotkové z Veltrus byli též posledními feudálními majiteli Vepřku.

        
        
        

Nejstarší sakrální stavbou obce a zároveň výraznou dominantou (ač dnes od obce oddělenou tělesem dálnice D8) je gotický kostel Narození Panny Marie, postaven někdy na počátku 13. století a v roce 1352 doložen jako farní, v 18. století barokně upraven a to i za přispění hraběte Rudolfa Chotka. V období cca 1620 - 1737 byla fara bez faráře. Naposledy proběhly opravy kostela v letech 2002-2004. Ke kostelu přiléhá malý hřbitov s ohradní kamennou zdí. V roce 2008 proběhla generální oprava varhan v kostele. Od roku 1456 zde stojí kousek od kostela i polodřevěná barokní vzpěradlová zvonice (zrestaurována v roce 2002). Jak kostel tak zvonice jsou památkově chráněny. V roce 1681 zde byla postavena škola, jejíž budova, ač již bez využití, dodnes stojí právě mezi kostelem a zvonicí v místech, kde stávala od 12. století původní škola. Fara byla postavena v roce 1739 přímo v obci, kde se nacházely (a dodnes i když s jiným využitím nacházejí) velké statky - Královský, Dvořákovský a Heroltovský, pivovar a dva vodní mlýny (Satranův mlýn) s hospodářskými objekty a sýpkou, vybudovanými v místech původní středověké tvrze.

Stránky Nová Vsi o Vepřeku

Vepřek na wikipedii

Pamětní kniha obce Vepřku

A ještě pár datovaných informací. V roce 1850 rozdělila obec na dva části jednokolejná železniční trať z Prahy do Děčína jako součást "Severní státní dráhy". Spojení mezi oběma částmi zajišťoval starý tříobloukový most z pískovcových kvádrů, který byl zároveň s přestavbou tratě na dvojkolejnou přestavěn na dvoj obloukový ze železobetonu v roce 1927 - 1929. Po zrušení poddanství v roce 1848 byl Vepřek v letech 1869 - 1890 osadou obce Nová Ves, následně se však osamostatnil. V letech 1928 - 1930 probíhala směrem k okresní silnici Nová Ves – Mlčechvosty stavba silnice. V roce 1936 byl "Na Sochornici" zřízen opevňovací kryt pro protileteckou obranu a zároveň bylo okolo obce dobudováno několik pevnůstek vzoru 36 se střílnami. O rok později měl být u obce vybudován železobetonový kryt s protitankovým kanónem, avšak jeho výstavba byla zrušena. Již v červnu 1939 se z rozkazu německé branné moci začalo s likvidací zdejší obranné linie (bet. bunkrů) a to dynamitem. Bunkry byly těžce poškozeny, stejně jako mnoho domů v blízkém okolí, na které dopadal dynamitem rozmetaný materiál. Na začátku roku 1945, kdy krajem za třeskutého mrazu projížděl vlakový transport složený z politických vězňů, byly v okolí tratě nalezeny tři nahé mrtvoly vyhozené z vlaku. Za dohledu Gestapa byly pohřbeny na zdejším hřbitově. Téhož roku 5. května se v obci shromáždilo velké množství německých vojáků, protože zde bylo příhodné místo pro obranu i zamezení provozu na železnici i blízké silnici. Při příjezdu Rudé armády nastaly přestřelky, při nichž padl jeden místní a cca 30 německých vojáků (včetně žen a dětí), z nich si však život někteří vzali sami. Velké hmotné škody v obci nevznikly, po němcích tu však zůstalo několik desítek osobních a nákladních automobilů a další vojenské techniky včetně střeliva. Během května pak došlo ještě k několika menším přestřelkách s prchajícími německými vojáky mířícími povětšinou na západ. Po roce 1948 zasáhla i zdejší obyvatelstvo, které se až do té doby živilo zemědělstvím a dalšími pracemi (dojíždění do průmyslových center, živnosti) éra komunismu a socialismu. Obec ztratila opět samostatnost v roce 1961, kdy byla přičleněna k obci Nové Ouholice, v roce 1980 pak spolu s Novými i Starými Ouholicemi přešla pod správu obce Nová Ves a dodnes je její částí. V roce 1985 proběhla elektrifikace železniční trati a v letech 1999 - 2002 pak proběhla rekonstrukce železniční trati v rámci budování I. železničního koridoru (rychlost až 160 km/h) včetně výstavby přeložky železniční trati hned za obcí Vepřek směrem na Mlčechvosty do 390 m dlouhého tunelu. V obci byla vybudována železniční estakáda s novým mostem a v následujících letech byly ještě realizovány protihlukové zdi. V roce 1996 pak ještě došlo na poslední zářez do katastru obce - zprovoznění dálnice D8 v úseku Úžice - Doksany, která katastr obce (vč. Vltavy, silnice Ouholice - Vepřek, žel. trať i Bakovský potok) překonává po celkem třech mostech. Povodně v srpnu 2002 jeden z těchto mostů těžce poškodily, stejně jako samotnou obec. V roce 2010 se Vepřek zapsal na chvilku do historie díky otevření, v té době největší fotovoltaické elektrárny v celé střední, jižní a východní Evropě, celkovým výkonem 35 MW, umístěné severně od obce za silnicí I/16. Nesmíme však zapomenout ani na tzv. "VRT" neboli vysokorychlostní trať, která by podle plánů Správy železnic měla protnout katastr obce po mohutné estakádě v severovýchodní části, čímž by zdejší kouzelná krajina dostala zřejmě poslední ránu.

Kostel Narození Panny Marie - hrady.cz

Kostel Narození Panny Marie ve Vepřku

Kostelík ve Vepřeku

Zvonice

Pietní místa obce Vepřek

Pravěké hradiště Vepřek

Bývalá škola Vepřek

Ve Vepřku žil a působil hudebník Václav Liehmann, varhaník a kapelník Daniel Václav Mayer, dekadentní básník Josef Rosenzweig-Moir, často sem jezdíval i básník Jaroslav Vrchlický. Narodil se zde i Josef Walter, jeden z průkopníků českého motorismu, vynálezce, konstruktér, průmyslník, zakladatel firmy Walter. V roce 1897 ve své dílně (v Praze) zahájil výrobu vlastních motorových kol, posléze motocyklů a v roce 1909 pak i prvního automobilu.

Obec Vepřek se nachází na levém břehu Vltavy v blízkosti dálničního exitu 18 Nová Ves. Dopravní obslužnost zajišťují linkové autobusy z Roudnice, Kralup a Mělníka zpět, popřípadě nedaleká zastávka autobusu v Nové Vsi (linka Litoměřice - Praha) či železniční zastávka Nové Ouholice na trati Praha - Děčín. Obcí prochází červeně značená turistická trasa z Kralup nad Vltavou na horu Říp (aktuálně označovaná jako poutní cesta z Blaníku na Říp) i cyklostezka v úseku Velvary - Lužec nad Vltavou.

        
        
        

Jedna z největších solárních elektráren v ČR - rozhlas.cz

Decci představuje FVE Vepřek – jednu z největších FVE na světě

Protitankový bunkr u obce Vepřek

Obcí prochází Poutní cesta Blaník - Říp

Josef Walter 1873 - 1950

        
        

Na několika fotografiích (níže) je vyobrazeno místo při ústí Bakovského potoka do Vltavy, se starou besídkou či altánem, které leží na soukromém pozemku a je tudíž nepřístupné. Původní majitelé (zámožná pražská rodina) tohoto, dnes již hodně poničeného místa, na jehož osudu se zřejmě definitivně podepsaly srpnové povodně roku 2002, zde podle vzpomínek pamětníků trávili za příznivého počasí volné chvíle pozorováním řeky a popíjením "kávičky". Vedle altánu bylo i krásně zdobené schodiště a okrasná balustráda. Bohužel potomci původních majitelů místo obehnali ostnatým drátem a nelibě nesli jakoukoli nezvanou návštěvu. Současný majitel prý o místo, které má bezesporu velmi romantický nádech a kolem kterého by mohla vést i přeložka cyklostezky, nejeví zájem a o nějaké obnově místa se s obcí či zdejšími lidmi nemá zájem vůbec bavit. Toto místo je místními obyvateli odjakživa nazýváno "U hrádku / U altánu". Plácek na opačném břehu u ústí Bakovského potoka do Vltavy, odkud pochází fotografie je nazýváno "U váha", která zde v minulosti skutečně stávala, kdy zde bylo překladiště. Pořádaly se zde i obecní zábavy a poutě.

        
        
        
        
        
     

SATRANŮV MLÝN

Cenný památkově chráněný areál vodního mlýna s kompletním dochovaným technickým vybavením, jehož historie sahá prakticky až do 14. století, se dlouhá léta nacházel ve špatném technickém stavu, prakticky před zřícením. V roce 2010 jej zakoupili manželé Linzerovi a prakticky okamžitě započali s jeho záchranou, která trvá do dnes. Areál mlýna je příležitostně přístupný.

Válcový mlýn Vojtěcha Satrana >>>

Satranův Mlýn - vodnimlyny.cz

Záchrana unikátního areálu vodního mlýna

Satranův Mlýn

Muzeum "Bylo Nebylo" v Satranově mlýně ve Vepřku

Památkově chráněný mlýn Vojtěcha Satrana

Léto ve mlýně (06-2021)

Neuvěřitelná záchrana unikátního vodního mlýna. Je ozdobou obce Vepřek (12-2022)

S Pavlínou Linzerovou o záchraně a obnově mlýna (05-2023)

        

ŽELEZNIČNÍ TUNEL VEPŘEK

První železniční tunele na území ČR ražený novou rakouskou tunelovací metodou, byl v rámci modernizace prvního železničního koridoru, vybudován v km 445,975 – 446,375 mezi stanicemi Kralupy nad Vtavou a Vraňany v katastru obce Vepřek v letech 1999 - 2022. Díky jeho stavbě došlo k napřímení železniční tratě a zvýšení traťové rychlosti až na 160 km / h.

Otevřen nový železniční tunel u obce Vepřek (05-2002)

Tunel Vepřek

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
     
  

Zpět na přehled místopisných cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
30.6.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: