Prostupnost krajiny

Jak to může dopadnout, pokud na svých cestách (nejen cyklovýletech) nerespektujeme "ohradníky" či tabulky s nápisy "vstup zakázán" a pod. ? Bohužel dnes se můžeme setkat s mnoha případy, kdy původně oblíbené (i značené) cesty přehradily pastviny skotu (bohužel ne vždy v souladu se zákonem) a to i v místech, kde jsou tyto cesty historicky doloženy.

V ustanovení § 63 zákona o ochraně přírody a krajiny se můžeme dočíst, že právo na volný průchod krajinou má každý. Nesmíme ale svým vstupem způsobit škodu na majetku či zdraví jiné osoby, nesmíme zasáhnout do práv na ochranu osobnosti ani do práv sousedských. Musíme také dbát na své bezpečí i bezpečí ostatních lidí v okolí.

Volně lze vstupovat na pozemky, které vlastní či si pronajímá stát, obec nebo jiná právnická osoba. Z volného průchodu jsou ale vyloučeny zastavěné či stavební pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené k faremním chovům zvířat. V situaci, kdy se na pozemku pase dobytek, nebo kdy by mohlo dojít k poškození porostů či půdy, je zakázáno vstupovat i na ornou půdu, louky a pastviny.

Z práva na volný průchod krajinou jsou vyjmuty pozemky, které patří fyzickým osobám. Takové omezení ale neplatí v případě lesa. Podle lesního zákona má totiž každý „právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest“, nezávisle na tom, komu les patří. Les lze oplotit pouze ze zákonných důvodů, jako jsou lesní školky, ochrana lesních porostů před zvěří nebo např. oplocení obor. Vstup do lesa mohou v případech, že je les ohrožen, dočasně zakázat orgány ochrany přírody a krajiny.

Nikdo asi nebude vstupovat na soukromý oplocený pozemek, na kterém stojí rodinný dům. Jak ale poznat, komu patří např. pole, na kterém chcete pouštět s dětmi draka? Pokud jste ale na výletě, těžko budete zkoumat "v katastru nemovitostí", komu zrovna pole či louka patří. Soukromí majitelé, kterým turisté vadí, jej většinou oplotí či u něj umístí informační cedule s nápisem (např. „Vstup na soukromou louku zakázán“). V takovém případě na pozemek nevstupujte.

Zatímco právo na volný vstup do krajiny umožňuje každému, aby procházel přes některé pozemky, které patří právnickým osobám, situace je zcela jiná, pokud chceme vstoupit na pozemek fyzické osoby (mimo pravidel, která platí pro vstup do lesa). Pozor, svým vstupem na cizí pozemek neoprávněně narušujeme vlastnické právo majitele. V některých případech je však vstup na pozemek podle občanského zákoníku možný. Jde například o situace, kdy nám uteklo zvíře, které můžeme stíhat i na cizím pozemku.
Vlastník nám musí umožnit vstup i v případě, že jsme na jeho pozemku ztratili nějakou movitou věc a vlastník sám ji není ochoten hledat a vydat nám ji. Když zvíře či věc způsobí na pozemku škodu, jsme za ni samozřejmě odpovědní.


Snad se Vám tyto informace budou na Vašich cestách hodit
.

Alb Albrecht I 2023